EU-ohjelmat vammaisten työllisyyden edistämiseksi

Euroopan Neuvosto antoi marraskuussa 2000 direktiivin 2000/78/EY, jossa kielletään kaikki työhönpääsyyn liittyvä välillinen ja välitön syrjintä, joka perustuu uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Ellei työpaikalla tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisia varten, tilannetta voidaan direktiivin mukaan pitää syrjintänä.

Syrjinnän torjumista koskevalla yhteisön toimintaohjelmalla (2001-2006) pyritään tukemaan erityisesti vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumista jäsenvaltioissa.

Toimintasuunnitelman ensimmäinen vaihe

Toimintasuunnitelman ensimmäisen vaiheen 2004 – 2005 ensisijaiset alueet voidaan jaotella seuraaviin ryhmiin:

– Mahdollisuudet saada työtä ja pysyä työelämässä: Euroopan sosiaalirahaston pääohjelmista ja Equal -yhteisöaloitteesta rahoitetaan erilaisia toimia vammaisten integroimiseksi työmarkkinoille.

– Uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen, kuten modernin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen verkko-opinnoissa.

– Elinikäisen oppimisen edistämisessä painotetaan sellaisten hyvien toimintamallien ja vaikuttavien tekijöiden kartoittamista, jotka liittyvät vammaisten integroimiseen koulutusjärjestelmiin.

– Julkisen rakennetun ympäristön saavutettavuus. Esteetön pääsy rakennuksiin, kulkuneuvoihin, kulttuuritiloihin, kouluihin jne.

Toimintasuunnitelman toinen vaihe

Toimintasuunnitelman toisessa vaiheessa on neljä ensisijaista toiminta-alaa:

– Ammatilliseen aktiivisuuteen kannustaminen

– Laadukkaiden tuki- ja hoitopalvelujen saatavuuden edistäminen

– Tavaroiden ja palvelujen esteettömyyden edistäminen

– EU:n analysointikyvyn parantaminen

Seuranta ja jatkotoimet

Seurantaa ja rakenteita jatkotoimia varten on runsaasti:

– Vammaiskysymyksiä käsittelevä ryhmä vie toimintasuunnitelman käynnistämää prosessia eteenpäin ja seuraa komission eri yksiköiden välistä toimintaa strategian täytäntöönpanossa. Ryhmä raportoi edistymisestä komissaariryhmälle.

– Vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä käsittelevä EU:n korkean tason asiantuntijaryhmä, jossa puhetta johtaa komissio ja jäseninä on jäsenvaltioiden vammaisasiantuntijoita, on saanut tehtäväksi kehittää yhteistoimintaa kansallisten vammaispolitikkojen välille.

– Unioni vahvistaa yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa, kuten Yhdistyneet Kansakunnat, Euroopan neuvosto, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Tarkoituksena on rakentaa osapuolten kannalta hyödyllisiä suhteita ja hyödyntää toisten asiantuntemusta.

– Komissio vahvistaa yhteistyötään vammaisten etujärjestöjen, muun muassa Euroopan vammaisfoorumin edustajien kanssa. Se ehdottaa myös, että korkean tason asiantuntijaryhmä lisää näkemysten vaihtoa kansalaisten kanssa. Komissio kehottaa työmarkkinaosapuolia tulemaan täysipainoisesti mukaan edistämään vammaisten tasa-arvoa.

– Komissio rohkaisee myös EU:n toimielinten välistä yhteistyötä, etenkin Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja parlamentin vammaisasioiden työryhmän kanssa.

Komission vammaisraportissa kiinnitetään erityistä huomiota jäsenten pyrkimyksiin edistää vammaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Siinä kootaan yhteen jäsenvaltioiden ilmoitukset vammaiskysymyksiin liittyvistä toimistaan. Komissio laatii näihin perustuen kahden vuoden välein julkisen raportin.